Having a splash at Point Dume, Malibu.

© 2012–2014 Malibu Beach Inn